การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์ 

นโยบายการรับประกันสินค้าเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์ 
** เมื่อท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว โปรดรักษาสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด ทั้งตัวสินค้าและแพ็คเกจในช่วงระยะของการเปลี่ยนคืนตัวใหม่
** ทางร้านเป็นเพียงตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า มิใช่ผู้ผลิตสินค้าโดยตรง จำเป็นต้องดำเนินการรับฝากเคลมและส่งคืนสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตกำหนดมาอย่างเคร่งครัด
จึงใคร่ขอความร่วมมือกับลูกค้าทุกท่านโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจและโปรดปฎิบัติตามเงื่อนไข เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง ทางจะร้านฯไม่ขอรับผิดชอบใดๆอันเกิดจากการผิดเงื่อนไขการรับประกันที่เกิดจากลูกค้าในทุกกรณี และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล/เพิ่มเติม เงื่อนไขการรับประกันที่ผู้ผลิตได้แจ้งมาในภายหลัง ทางร้านฯขอดำเนินงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันแบ่งเป็น2กรณีดังนี้ 

กรณีเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ 
ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน14วัน(รวมระยะเวลาจัดส่งไปและส่งกลับมา เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก)
และต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางร้านฯยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที ใช้ระยะเวลาดำเนินการเปลี่ยนส่งคืนภายใน7-10วันทำการ 

กรณีเคลมปกติ 
ได้แก่สินค้าที่สั่งซื้อไปเกิน14วันแล้ว (รวมระยะเวลาจัดส่งไป-ส่งกลับมา นับจากวันที่ในใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก)
ทางร้านฯจะต้องนำสินค้าส่งไปที่ผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบปัญหาของสินค้าและดำเนินการรับเคลม ในการเคลมซ่อมหรือเปลี่ยนส่งคืนลูกค้าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ผลิต ทางร้านฯเป็นเพียงตัวแทนในการฝากส่งเคลมไปยังศูนย์บริการเท่านั้น มิได้เป็นผู้ดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนเองใดๆ ใช้ระยะเวลาการดำเนินการเคลมประมาณ 20-30วันทำการ

การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อ 
– สินค้าไม่มีสติ๊กเกอร์วอยรับประกันของ ผู้ผลิต มายืนยันตรงกันกับข้อมูลการสั่งซื้อจากทางร้านฯ
– สินค้าที่สติ๊กเกอร์รับประกันมีการชำรุด หรือฉีกขาด จนไม่สามารถระบุได้
– สินค้ามีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรงได้แก่แตก, หัก, บิ่น ,งอ , ยุบ, เบี้ยว , ร้าว , ทะลุ ,มีบางส่วนขาดหายไป
– สินค้ามีสภาพซึ่ง ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ รักษาที่ไม่ถูกต้อง คราบน้ำ , มีรอยสนิม , ตะไคร่น้ำ , มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น
– บัตรรับประกันที่ต้องใช้ (กรณีสินค้าบางประเภท) มีรอย, ฉีกขาด ,ลบเลือน
– สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
– สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก ,ไฟเกิน , ฟ้าผ่า เป็นต้น
– มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางร้านฯ
– ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ผู้ซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของร้านฯ ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า

กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ร้าน ฯ มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 
– เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
– เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยร้าน ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
– เสนอลูกค้า เปลี่ยนสินค้า รุ่นเดิม ตัวใหม่ , ประกันใหม่ โดยลูกค้าจ่ายเงินส่วนต่าง
– เสนอลูกค้า Upgrade สินค้า ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงิน ในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางเราจะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง
– ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า ร้าน ฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ
– ซ่อมสินค้าชิ้นนั้นให้ใช้งานได้ปกติ ส่งคืนตัวเดิม
ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเป็นเงินแทนให้ เฉพาะในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนคืนให้หรือสินค้ารุ่นอื่นไม่มีสเป๊กใกล้เคียง/รองรับสินค้ารุ่นเดิมที่ลูกค้าต้องการใช้งาน 

ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อพบว่าสินค้ามีปัญหา (กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับสินค้า) 
– แจ้งปัญหาของสินค้ากับเจ้าหน้าที่และทีมงานเพื่อขอคำแนะนำ
– หากต้องส่งสินค้ากลับมาที่ร้านตามกระบวนการรับประกันสินค้า เมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาเก็บหมายเลขพัสดุเพื่อใช้ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง หากไม่มีเลขพัสดุการจัดส่งสินค้าทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆหากสินค้าของท่านสูญหาย หรือทางเราไม่ได้รับสินค้าที่ท่านส่งกลับมา
– กรุณาแพ็คสินค้าใส่กล่องที่ไม่ใช่แพ็คเกจของตัวสินค้าเหมือนตอนส่งไป โดยสินค้าจะต้องส่งกลับมาครบทุกชิ้นตามที่ได้รับไป ทั้งตัวอุปกรณ์หลัก อุปกรณ์เสริม ถุง เอกสาร ฯลฯ รวมถึงแพ็คเกจของสินค้า และต้องไม่มีรอยฉีกขาด/รอยเทปกาว และรอยขีดเขียนใดๆที่แพ็คเกจ เพื่อไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ในกรณีเปลี่ยนตัวใหม่

ระยะเวลาดำเนินการเคลมสินค้า 
ในกรณีเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการ (นับจากวันที่ได้รับสินค้าเข้าระบบ) ในกรณีเคลมปกติ ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 20-30 วันทำการ(นับจากวันที่ได้รับสินค้า) 

วิธีส่งเคลมสินค้า 

ค่าจัดส่งสินค้าเคลม 
– สินค้าที่มีปัญหาจาก โรงงาน, หรือจากการใช้งานปกติ ท่านต้องรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้าเอง
– สินค้าที่มีปัญหาจาก ร้านฯหรือจากทีมงาน เช่น ทางร้านฯ จัดส่งสินค้าไปให้ผิด หรือสินค้าไม่ตรงตามหน้าเว็บ ทางร้านฯ ยินดีรับผิดชอบในส่วนของค่าจัดส่งสินค้า

(หมายเหตุ**ค่าจัดส่งสินค้ากลับมาที่ร้านฯ ทางร้านฯจะรับผิดชอบค่าขนส่งเฉพาะสินค้าที่ส่งกลับมาถูกต้องตามเงื่อนไข***เฉพาะที่ส่งผ่านทางบริษัทขนส่ง ไปรษณีไทย เท่านั้น*** กรณีขนส่งเอกชนอื่นๆที่ไม่ใช้ ไปรษณีไทย ทางร้านจะรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าสูงสุดไม่เกิน 50 บาทเท่านั้น ทางร้านฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในส่วนของการซื้อประกันหรือบริการเสริมอื่นๆนอกเหนือจากค่าจัดส่ง หากลูกค้าจัดส่งด้วยขนส่งอื่นๆและซื้อบริการเสริมเพิ่มที่มีค่าจัดส่งสูงกว่านี้ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างเอง)

ติดต่อเรา

Facebook

Line@